TOOL TẠO RSS TỪ URL, KẾT HỢP RSS ONLINE

Công cụ này sẽ lấy danh sách URL và tạo ra một RSS với những URL đó.

Bạn có thể sử dụng RSS này với công cụ Leech Full Text.

add random clear

Note: only the first few URLs might be processed


Tạo RSS 1.4